Uppdaterad 051029

Faser i en pandemi

WHO (Världshälsoorganisationen) delar in en pandemi i olika faser. Socialstyrelsen beskriver dessa enligt nedan.

Aktuell fas för fåeglinfluensan Faser i en pandemi Definition Åtgärder
  WHO FAS 0.1 Ett fall av en ny influensatypvirustyp hos människa har bekräftats.
Inga tecken på spridning.
Smittskyddsläkare följer informatione från nationell nivå och distribuerar den inom landstinget.
>
WHO FAS 0.2 Två eller flera humana fall av den nya virustypen har bekräftats. Inga bevis för spridning från person till person. Som ovan.
Uppdatering av planer.
  Pandemilarm
WHO FAS 0.3
Det nya viruset visar sig kunna sprida sig från person till person. Som ovan.
Uppdatering av listor över samhällsviktiga funktioner.
Raportering av misstänkta smittfall.

Smittskydsläkare följer upp nationell information om;
- åtgärder vid landets gränser
- handläggning av febersjuka från epidemiskt område.
- ökad provtagning på patienter med influensaliknande symptom.
- användning av tillgängliga antivirala läkemdel och vaccin.
  Hotande pandemi
WHO FAS 1
En ny pandemi har börjat när WHO har bekräftat att ett virus med en ny haemaggluten subtyp, jämfört med de senaste epidemiska stammarna, har orsakat flera utbrott i ett land och har spritts till andra länder. En likartad sjukdomsbild med allvarlig sjuklighet och dödlighet i åtminstone en del av befolkningen uppträder. Mydigheter med samhällsviktig verksamhet kontrollerar personaltillgången dagligen.
Om vaccin finns, starta vaccination.
Landsting & kommuner

- ser över tillgången på vårdplatser.
- ser över tillgången på extra personal.
- aktualiserar planer om vårdhygien.
- tar initiativ till rapportering från primärvården och sjukhusen av nyinsjuknade, beläggning, personal och IVA-vårdande för influensa.

- planerar för prioriteringar.
  Pandemi
WHO FAS 2
Utbrott och epideminer uppträder i flera länder och sprids regionalt över världen.
Sverige förutsätts få sina första fall i denna fas.
Som ovan.
landsting och kommuner ska sätta tidigare planering i verket genom att;
- minska planerad verksamhet inom den slutna vården.
- överföra vårdresurser till hembesök och vård i hemmet.
- starta rapportsystemet från primärvården och sjukhusen för nyinsjukande, beläggning och IVA-vårdade för influensa.
- modifiera planeringen efter pandemins förlopp.
  Pandemin avtar
WHO FAS 3
Antal utbrott har slutat öka eller minskar i de först drabbade länderna, men utbrott och epidemier med den nya virustypen sker fortfarande på andra håll. Uppdatering av planer enligt erfarenheter av pandemin.
  Andra vågen
WHO FAS 4
En andra våg kan i många länder tänkas uppträda inom 3-9 månader efter den första vågen. Aktivitet som vid fas 2, möjligt att vaccinationsprogram genomförs.
  Pandemin avslutad
WHO FAS 5
WHO kommer att rapportera när pandemipersioden upphört, vilket innebär en återgång till en frekvens av influensafall som är normala för årstiden. Revidering av tidigare planer.

Till pandemisidan

 


Stats